کد خبر: 7461
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مهر 1399 - 13:24
کد پیشنهاد: 58050
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/30
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/01
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع ابهام از موضوع دامنه شمول عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر افزایش محدوده موردی شهرها و شهرک هایی که با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می گیرد، پیشنهاد بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد وزارت راه برای رفع ابهام از دامنه شمول عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح­ های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح­های هادی روستایی، مشمول اخذ عوارض مربوط به این قانون (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها) نمی باشند.

از طرفی آیین نامه فوق، افزایش محدوده  ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران را در بر می گیرد ولی تکلیف شهرک ها و اراضی که به صورت موردی به محدوده شهرها الحاق می گردند (نظیر اراضی الحاقی مربوط به طرح اقدام ملی و یا اراضی که ضمن تغییر و تدقیق محدوده شهرها به آن ها الحاق می گردند) در این آیین نامه صراحتا مشخص نشده است.

از آنجا که اراضی الحاقی به محدوده شهرها، عوارض قانونی متعلقه را از طرق مختلفی پرداخت می نمایند بنابراین وضع عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر آن ها فاقد توجیه کارشناسی است.  هم چنین در خصوص  شهرک ها نیز همین فرآیند بر قرار است و شهرک­ساز مجبور است بخش قابل توجهی از اراضی را جهت تامین خدمات عمومی تخصیص دهد. در این فقره تحمیل هزینه عوارض موضوع این قانون، عملاً منجر به از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح و کاهش انگیزه شهرک سازان بخش خصوصی می شود.

لذا به منظور رفع ابهام از شمول معافیت عوارض مذکور بر افزایش محدوده موردی شهرها (که با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌گیرد) و هم چنین شهرک هایی که در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب می‌گردند، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد بازنگری تبصره (3) ذیل اصلاحیه بند (ز) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را برای سیر مراحل قانونی ارائه نموده است.