کد خبر: 7407
تاریخ انتشار: يکشنبه 30 شهريور 1399 - 12:26
کد پیشنهاد: 58041
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/24
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/26
وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمين مالي احداث و تكميل طرح‌هاي عمراني این وزارت، پیشنهاد صدور مجوز ماده (22) قانون عمليات بانكداري بدون ربا براي طرح هاي زير ساختي وزارت متبوع، موضوع تبصره ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تأمين مالي احداث و تكميل طرح‌هاي عمراني

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل كشور به ‌عنوان مجري طرح‌هاي عمراني وزارت راه وشهرسازی، صرفاً از طريق منابع عمومي دولت كه در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي پيش‌بيني مي‌گردد، اقدام مي‌نمايد.

هم چنين، درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي موردنياز براي تكميل طرح‌هاي زيرساختي مورد اشاره از طريق بخش غيردولتي، این شركت پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سوي مراجع ذي صلاح دولتي، بازپرداخت اصل و سود منابع مالي تأمين شده را از دو محل درآمدهاي عمومي كشور و يا عوايد حاصل از بهره‌برداري پروژه انجام خواهد داد.

علاوه بر این، شركت فوق به‌عنوان متولي احداث طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، موضوعِ تأمين مالي طرح‌های خود را در قالب ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از طريق منابع مالي در اختيار شبكه بانكي كشور در دستوركار قرار داده است كه اجرايي شدن آن، مستلزم اخذ مجوز ماده (22) قانون عمليات بانكداري بدون ربا از بانك مركزي مي‌باشد.

لذا از آنجا كه تأمين مالي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام از اولويت‌هاي اصلي وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تحقق "جهش توليد" به‌عنوان شعار سال مي‌باشد، بنابراین این وزارت با هدف جلوگيري از ايجاد هرگونه خدشه در فرآيند تأمين مالي احداث و تكميل طرح‌هاي عمراني كشور، پیشنهاد صدور مجوز ماده (22) قانون عمليات بانكداري بدون ربا براي طرح هاي زير ساختي وزارت متبوع، موضوع تبصره ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به هیئت دولت ارائه نموده است.

downlod