کد خبر: 7393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:32
>>

موضوعات مورد بررسی

- پذيرش كمك زيان  پرداختي به موسسات درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي (موضوع ماده 147 ق.م.م).

- افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي موارد خاص (كشتي ها، شناورها، تانكرهاي خدماتي ...)  به ميزان (15 درصد) از ابتداي سال 1399 توسط هيئت مديره شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان.

- تعيين تعرفه هزينه جبران افت سفره هاي آب زير زميني سال 1398 موضوع: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده (57) قانون الحاق.