کد خبر: 7365
تاریخ انتشار: شنبه 22 شهريور 1399 - 15:34
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57740/68919
تاریخ ابلاغ: 1399/06/22
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رساند.
تصویب آیین نامه اجرایی ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 16 شهریور 1399 به پیشنهاد مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه‌ دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه جهت تأیید به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.

دستگاه های اجرایی هم چنین، موظفند برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعه خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارائه نمایند.

مطابق آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی موضوع قانون بودجه سال 1399 کل کشور که دارای اعتبارات هزینه ای هستند نیز مکلفند اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه "ارتقای بهره‌وری" حداکثر تا سه درصد از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.

لازم به ذکر است، تخصیص اعتبارات برنامه "ارتقای بهره‌وری" (موضوع ماده (4) این آیین نامه) منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.

 

downlod