کد خبر: 7335
تاریخ انتشار: شنبه 29 شهريور 1399 - 10:26
کد پیشنهاد: 57961
تاریخ پیشنهاد: 1399/05/26
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/28
سازمان ملی استاندارد ایران درخواست همترازي نيمي از مشاوران این سازمان با مقامات موضوع بند (ه) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري (همترازی با مقام معاون وزیر) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
بررسی همترازي مشاوران سازمان ملی استاندارد با مقام معاون وزیر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نیمی از پست های مشاور رؤسای سازمان های مستقلی که در راس آن ها معاون رئیس جمهور قرار دارد به استناد مصوبه هیئت وزیران، می توانند همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازی با مقام معاون وزیر) محسوب شوند.

به استناد مواد (2) و (37) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران که در تاریخ 11 مهر 1396 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، وظایف و امور محوله به سازمان ملی استاندارد ایران افزایش و ارتقا یافته و رئیس این سازمان، همتراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازی با مقام وزیر) تعیین گردیده است.

لذا به استناد مصوبه فوق و به تبع همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد، نیمی از پست های مشاور رئیس سازمان نیز همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت کشوری خواهند بود.

از آنجایی که اجرایی نمودن این امر، مستلزم اخذ مصوبه هیئت وزیران است بنابراین سازمان ملی استاندارد ایران درخواست بررسی و تصویب همترازي نيمي از مشاوران این سازمان با مقامات مورد اشاره را به هیئت دولت ارائه نموده است.