کد خبر: 7322
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 10:05
>>
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57982
تاریخ پیشنهاد: 1399/06/04
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/06/12
معانت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه نموده است.
پیشنهاد پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رفع اختلاف موجود در رویه عملی آیین نامه بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دلیل عدم صراحت آیین نامه و عدم تعیین مبدأ زمانی درخصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، پیشنهاد نموده که هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

downlod