کد خبر: 7314
تاریخ انتشار: يکشنبه 16 شهريور 1399 - 09:50
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي تبصره جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- پرداخت مطالبات كارخانجات آرد (مطالبات سال 97 و سه ماهه اول  1398)

- اصلاح مصوبه شماره 46451/33975 مورخ 90/02/18  بمنظور اضافه نمودن سرجمع اعتبارات سال 1399 وزارت آموزش و پرورش  .

- تخصيص مبلغ (10) هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي برمبناي تعهد و تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور به  شركت خدمات حمايتي كشاورزي بمنظور تامين كودهاي مورد نياز بخش كشاورزي .