کد خبر: 6903
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 مرداد 1399 - 12:26
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز واگذاری اراضی مازاد در اختیار از طریق وزارت را و شهر سازی جهت استفاده از زمین در اختیار دستگاه های دولتی برای تامین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن، موضوع: ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.

- تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیر زمینی سال 1398 موضوع: آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده (57) قانون الحاق.

- آئین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

- آیین نامه اجرایی جزء (پ) از ماده (3) تصویبنامه شماره 23110/ت 53079 ه. مورخ 1396/03/01، موضوع: نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوطه.

- فهرست اولویت های صنعتی براساس آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری(تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه).

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف