کد خبر: ۶۶۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> سیاسی، دفاعی >> معرفی
شرح وظائف كميسيون سياسي دفاعي
 
1) تشكيل پرونده براي پيشنهادها و تكميل اطلاعات و پاسخ استعلامها موضوعات ارجاعی به کمیسیون تا حصول نتيجه نهائي، گردآوري اطلاعات و پژوهشهاي موجود، سفارش و مديريت پژوهشهاي لازم از طريق استفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراكز پژوهشي، محققان و متخصصان و صاحبنظران در مورد موضوعات ارجاع شده و اجراي تجزيه و تحليلهاي لازم و ارائه گزارشهاي ويژه تصميم سازي براي اتخاذ تصميم در كميسيون حسب ضرورت، شامل تجزيه و تحليل ابعاد مسأله، عوامل پديدآورنده مشكل و آثار ناشي از آن، خلاصه نظرات، گزينه هاي تصميم، آثار و نتايج گزينه ها در تحقق اهداف و حل مسائل، عوامل تسهيل كننده و موانع در تحقق اهداف و آثار و نتايج جانبي گزينه ها.
2) برقراري ارتباط با دستگاههاو مراجع ذي ربط به منظور استعلام نظر و كسب اطلاعات موردنياز براي رسيدگي پيشنهادها.
3) دخالت دادن عناصر فرابخشي و راهبردي در موارد لزوم در فرايند تصميم سازي، تلفيق عناصر مختلف فني و كارشناسي و تأمين اهداف پيشنهاد در قالب يك سند حقوقي جهت تصميم گيريهاي كميسيون.
4) تنظيم دستورجلسات، موضوعات و گزارشهاي قابل طرح در كميسيون و تنظيم و تدارك جلسات كميسيون.
5) انطباق دادن تصميمات كميسيون با راهبردهاي اساسي ابلاغي قوه مجريه، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب دولت،‌ روالها و اصول كلي موردنظر دولت در اين زمينه و اقدام لازم در مورد ارتقاي سطح كيفي تصميمات كميسيون.
6) هماهنگي موردي درباره تصميمات كميسيون با مراجع مختلف تصميم گيري.
7) مديريت كارگروهها، نشستها و كميسيونهاي فرعي كه به تلفيق جنبه هاي كارشناسي، فني، سياسي، مديريتي، اجتماعي، فرابخشي و راهبردي موضوعات تصميم گيري كميسيون مي پردازد.
8) تشكيل كارگروهها و نشستها جهت استفاده از نظرات كارشناسان، مشاوران، دانشگاهيان و مديران دستگاهها در روند تصميم سازي كميسيون.
9) تدوين و تنظيم تصميمات و مصوبات و لوايح مصوب كميسيون و تصميمات اتخاذ شده در دولت در زمينه يادشده، با رعايت فنون و اصول مربوط به تنظيم قوانين و مقررات.
10) برقراري امكان مشاركت نخبگان، كارشناسان برجسته مراكز علمي و پژوهشي و مديران با سابقه در تصميم سازي كميسيون.
11) و اجراي مقررات مربوط به كميسيون و تهيه گزارشهاي مربوط به نحوه تشكيل و فعاليتهاي كميسيون
12) برقراري ارتباط مؤثر با دبيرخانه شوراها و مجامع مربوط كه به رياست رئيس جمهور يا معاونان وي تشكيل مي شود.

ـ ‌اهم موضوعات و مصاديق ارجاعي به کمیسیون :
امور مربوط به سياست و روابط خارجي، سياست داخلي، اطلاعات و امنيت داخلي، دفاع و امنيت خارجي و تقسيمات كشوري.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: