کد خبر: ۶۰۹
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
شماره مصوبه : ۵۳۲۲۷/۴۷۳۶۲
هيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 6 /4 /1395 و 23 /4 /1395 آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گرد و غبار را تصويب کرد. طبق اين مصوبه، به منظور تبيين سياست گذاري و ...
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گرد و غبارهيئت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 6 /4 /1395 و 23 /4 /1395 آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گرد و غبار را تصويب کرد. طبق اين مصوبه، به منظور تبيين سياست گذاري و ارايه راه کارهاي اجرايي در سطح ملي و منطقه اي و نظارت و پيگيري اجراي برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت موضوع اين آيين نامه و ارايه گزارش هاي نوبه اي و ايجاد هماهنگي بين سازمان ها و دستگاه ها به منظور ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در كشور و ايجاد زمينه همكاري‌هاي منطقه‌اي، ستاد مقابله با پديده گرد و غبار با مسئوليت رييس سازمان حفاظت محيط زيست و با عضويت معاونين برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود. همچنين به منظور آمادگي مقابله با پديده گرد و غبار، تکاليفي براي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي، نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي و استانداري‌ها به شرح ذيل تعيين شده است:  
- در راستاي تعيين وضعيت پديده گرد و غبار با منشأ خارجي و داخلي در كشور سازمان هاي حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور مكلفند ظرف شش ماه، طرح توسعه و تجهيز ايستگاه هاي پايش وضعيت جوي با استفاده از فناوري‌هاي نوين، سامانه (سيستم) ‌هاي پيش آگاهي و كنترل کيفيت هواي منطقه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت مشترك تهيه و براي تصويب به ستاد مقابله با پديده گرد و غبار ارايه نمايند همچنين سازمان مزبور مكلف است با همکاري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان هواشناسي کشور منشأهاي داخلي و خارجي توليد گرد و غبار را شناسايي و اقدامات اجرايي و اطلاعات لازم را به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام نمايد.
- وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است:
الف -  با همكاري ستاد مقابله با پديده گرد و غبار و استانداري‌هاي مربوط، نسبت به تهيه برنامه زمان‌بندي اجراي طرح‌هاي تثبيت كانون‌هاي توليد گرد و غبار نظير كشت درختان و بوته‌هاي مرتعي و مالچ‌پاشي و ساير اقدامات مناسب براساس نتايج طرح شناسايي كانون‌هاي بحراني اقدام نمايد.
ب - در راستاي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي در كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان بسيج سازندگي و نيروي مقاومت بسيج و ساير پيمانكاران ذي‌صلاح، نسبت به انجام نهال كاري و با استفاده از گونه‌هاي بومي سازگار به كم آبي، با اولويت مناطق آسيب پذير از نظر زيست محيطي با اولويت مناطق بحراني فرسايش بادي و گرد و غبار در کشور مطابق با طرح‌هاي اجرايي اقدام نمايد. لازم به ذکر است که استانداران موظفند پروژه‌هاي استاني موضوع اين ماده را به عنوان پروژه هاي اولويت دار در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت تصميم گيري براي تأمين اعتبار از محل اعتبارات طرح‌هاي استاني مطرح نموده و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مكلف است اعتبار پروژه هاي ملي مرتبط با اين ماده را با رعايت قوانين مربوط در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد و وزارت نفت مكلف است درصورت اعلام نياز دستگاه‌هاي ذي‌ربط مالچ مورد نياز را تأمين و برنامه ريزي لازم براي توليد و نگهداري اين ماده را در پالايشگاه منطقه به عمل آورد
ج - به منظور حفاظت از منابع خاك در معرض فرسايش بادي، طرح جامع مديريت و احياي زمين‌هاي كشاورزي و كشاورزي حفاظتي، توسعه جنگل‌كاري و احياي مراتع استان‌هاي كشور را تهيه و جهت اجرا و تأمين بودجه لازم در برنامه هاي پنجساله ارايه نمايد.
- استانداري هاي مناطق تحت تأثير به ويژه منطقه جنوب، غرب و شرق كشور موظفند نسبت به تشكيل کارگروه‌هاي استاني برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و آموزش همگاني براي كسب آمادگي مواجهه با پديده گرد و غبار را با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط استاني اجرا نمايند.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان‌هاي تحت تأثير مكلفند توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و مراکز اورژانس تحت پوشش به وسايل مراقبت‌هاي پزشكي لازم جهت پيشگيري و درمان افراد آسيب ديده در مناطق تحت تأثير پديده گرد و غبار را در اولويت قرار دهند . لازم به ذکر است که اعتبارات لازم براي اجراي اين ماده از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و اختصاص داده مي‌شود.
- وزارت نيرو موظف است :
الف - با توجه به وضعيت بارش در هر سال، حقابه تالاب هاي جنوب و غرب كشور و نياز آبي طرح‌هاي مقابله با منشأ گرد و غبار را كه توسط كارگروه مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور و وزارت نيرو تعيين شده است، در چارچوب ميزان آب قابل تأمين ابلاغي وزارت يادشده، تأمين كرده و نتايج آن را به طور منظم به ستاد مقابله با پديده گرد و غبار ارايه نمايد.
ب - با کمک شهرداري ها و به منظور کاهش صدمات وارده بر تأسيسات تصفيه آب شرب شهري ناشي از پديده گرد و غبار در منطقه ، کمربند سبز با اشکوب بندي مناسب با اهداف بادشکن را پيرامون تأسيسات مربوطه احداث نمايد.
– شهرداري‌هاي شهرهاي واقع در مناطق تحت تأثير پديده گرد و غبار كشور موظفند براي اجراي طرح كمربند فضاي سبز شهرهاي مربوط ضمن رعايت ضوابط طرح جامع، نظر سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور را از جهت اولويت مكاني و نوع كاشت رعايت نمايند.
- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به تكميل زيرساخت‌هاي مخابراتي جهت توسعه و ارتقاي شبكه‌هاي پايش زيست محيطي آلودگي هوا و گرد و غبار اقدام نمايد
- وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به توسعه و تجهيز فرودگاه‌هاي مناطق متأثر از گرد و غبار به تجهيزات و تأسيسات ناوبري و هواشناسي پيشرفته، جهت ارايه خدمات پروازي در شرايط وقوع بحران گرد و غبار اقدام نمايد.
- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است:
الف – به منظور كنترل منشأهاي فعلي داخلي پديده گرد وغبار و جلوگيري از گسترش آنها، آمايش سرزمين و برنامه‌هاي مديريت جامع حوزه آبخيز را با رويكرد فرابخشي در دستور كار قرار دهد.
ب - اعتبارات لازم را براي تحقق برنامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در ذيل اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد
- سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است :
الف - به منظور برنامه‌ريزي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي جهت كنترل منشأهاي گرد و غبار برون مرزي و با هماهنگي وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط و با استفاده از ظرفيت كنوانسيون‌ها و نهادهاي بين‌المللي نسبت به تهيه برنامه منطقه‌اي كنترل منشاءهاي يادشده اقدام و هماهنگي مورد نياز را با كشورهاي منطقه جهت اجراي برنامه‌ها با همكاري نهادهاي بين‌المللي به عمل آورد.
ب - گزارش اجراي اين آيين‌نامه را ‏هر شش ماه يك بار به د‏فتر هيئت دولت ارايه نمايد.
 
 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون