کد خبر: ۵۴۱۰
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۶۸۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور رفع مشکلات و موانع مرتبط با اخذ اسناد مالکیت تعدادی از ساختمان‌های دراختیار این دستگاه، درخواست اصلاح بند (۲) مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۹۰ دولت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

بررسی تغییر بهره بردار تعدادی ساختمان اداری از نهاد ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق مصوبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶ شورای‌عالی اداری به دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور تفکیک شد.

با تشخیص و توافق معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و استانداری تهران در سال ۱۳۸۸ مقرر شد ساختمان متعلق به مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی واقع در اراضی عباس آباد در اختیار این استانداری و نیز تعدادی از اموال غیرمنقول و ساختمان های اداری در اختیار استانداری فوق، تحویل معاونت مذکور گردد و همچنین در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توافق حاصل شد موضوع از طریق طرح در کمیسیون لوایح دولت و اخذ مصوبه هیئت وزیران نهایی و درخصوص تغییر دستگاه بهره بردار ساختمان مذکور، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

موضوع تغییر دستگاه بهره بردار اموال غیرمنقول استانداری تهران به معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، مطرح و تصویب شد.

ولی در ادامه و با وجود تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۰، هیئت وزیران مطابق بند (۲) مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۹۰ حق بهره برداری از این اموال را به نهاد ریاست جمهوری واگذار می کند.

پس از تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق مصوبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری، ساختمان‌های مذکور که همواره از سال ۱۳۸۸ در تملک و بهره‌برداری سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است مطابق توافقنامه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در اختیار این سازمان قرار گرفت.

حال با توجه به موارد فوق و به منظور رفع مشکلات و موانع مرتبط با اخذ اسناد مالکیت ساختمان های مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست اصلاح بند (۲) مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۹۰ دولت و تغییر عبارت «نهاد ریاست جمهوری» به عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون