کد خبر: ۳۸۴۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
شماره مصوبه : ۵۴۵۷۹/۶۳۱۷۲
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب ۱۳۷۷- بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۹۵/ت ۳۱۹۰۷ هـ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۴ را اصلاح کرد.

اصلاح بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایرانبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، طبق ماده (5) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1362-، مقرر شده است:

"شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می‌ شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌ گردد".

همچنین بر اساس ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- نیز مقرر شده است:

 " سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مستثنی شده است".

از طرفی طبق بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1384- "بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأ‌ت و‌زیران برای تصویب" از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تکلیف مندرج در بند (4) ماده (10) اساسنامه سازمان، با ارایه پیش نویس آیین نامه استخدامی سازمان که به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز رسیده است، مراتب را برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارایه نمود.

با ارجاع موضوع به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ضمن بررسی و طرح پیشنهاد با عنایت به مجموع مستندات قانونی مربوط و تقدم و تأخر آنها و ماده (5) قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1362 -، ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 –که مقرر می‏دارد:

"ماده 5 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرک فرودگاهی امام خمینی (ره)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است."

مشخص گردید سازمان یادشده از نظر مقررات استخدامی تابع احکام مندرج در قانون تاسیس و اساسنامه خود می باشد.

همچنین به موجب بند (5) ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (مصوب 1362) که در حال حاضر بر اساس ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... ملاک عمل است، مقرر شده است:

"ماده واحده - به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس می گردد".

5- شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه می شود و نواحی صنعتی که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد".

از سوی دیگر در ماده (3) اساسنامه شرکت یادشده (مصوب 1384) نیز که ماده (5) قانون رفع موانع تولید به آن ارجاع می دهد، به تبعیت شرکت از قانون راجع به تاسیس شرکتهای صنعتی تصریح شده و مفاد ماده (3) اساسنامه بر اساس ماده (5) در حال حاضر قابل استناد است. بنابراین در حال حاضر شرکت یادشده از لحاظ مقررات استخدامی تابع مفاد بند (5) ماده واحده مصوب سال 1362 و اساسنامه خود می باشد.

بر این اساس با توجه به دلایل توجیهی مندرج در ذیل و تصمیم کمیسیون ؛

- عدم ضرورت تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی برای سازمان

-  تابعیت سازمان صنایع کوچک از قانون کار و تامین اجتماعی از لحاظ وضعیت استخدامی با توجه به احکام مندرج در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی و قانون رفع موانع تولید

هیئت وزیران در جلسه 13/4/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377- بند (4) ماده (10) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 32395/ت31907هـ مورخ 12/6/1384  را اصلاح کرد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون