کد خبر: ۳۴۳۹
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیئت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

 هیئت وزیران نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات برای سال 1397 را تعیین نمود

الف- مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 ، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیئت‌ وزیران پیشنهاد نماید.

ب- همچنین براساس ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- ، اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب فوق به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، نیز تسری می یابد.

ج- در اجرای تبصره مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به شاخص بهای‌ کالاها و خدمات و نرخ تورم در سال 1396 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال 1396 (بر مبنای سال پایه 1395) را عدد (6/109) در پایان سال 1396و نرخ تورم را معادل (6/9) اعلام نموده است.)

د با استناد به موارد فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست نموده است تا نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مناقصات برای سال 1397تعیین شود. این نصاب شامل معاملات صورت گرفته در قالب مزایده نیز می باشد.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/02/1397 نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مناقصات برای سال 1397را به شرح زیر تعیین نمود.

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر2) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر2) ریال باشد.

ب نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

 
 
 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون