کد خبر: ۳۲۸۵
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
براساس اصل (120) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
اصلاح مواد (4) و(6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

براساس اصل (102) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی استان ها پیشنهاد تغییر در میزان حق حضور در جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا و اعضای شورای عالی استانها را برای بررسی و تصویب هیات وزیران ارایه نموده است.

خاطر نشان می سازد، براساس مقررات مورد عمل فعلی ـ موضوع تصویبنامه هیأت و‌زیران در جلسه مورخ 0۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شورای‌ عالی استان ها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـمصوب ۱۳۸۲_ حق جلسه اعضای هر یک از شوراها برای هر ساعت حضور در جلسه بر اساس جدو‌ل زیر تعیین و پرداخت می‌شود:

اصلاح مواد (4) و(6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی


اضافه می نماید؛ براساس تبصره ماده (4) آیین نامه فوق، ارقام مندرج در جدو‌ل فوق سالانه حداکثر برابر افزایش ضریب حقوق کارکنان دو‌لت تعدیل می ‌گردد، همچنین براساس ماده (۶) آیین نامه فوق الذکر، به اعضایی که از کارکنان دو‌لت یا مؤسسات عمومی غیردو‌لتی بوده و به دلیل نیاز به خدمت آنها به صورت تمام‌ و‌قت به شورا مأ‌مور می ‌شوند، علاو‌ه بر حقوق و مزایای متعلقه، در صورت شرکت در جلسات شورا در خارج از او‌قات اداری، حق حضور در جلسه پرداخت می ‌شود.

لذا شورای عالی استانها با توجه به عدم تناسب ساعات و مبالغ مندرج در اصلاحیه ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی و ضرورت رعایت تناسب موارد مذکور با انجام وظایف نمایندگی اعضای شوراهای اسلامی در کشور از یک سو و نیز برطرف نمودن نواقص موجود در آیین نامه مذکور از سوی دیگر، اصلاح مواد (4) و (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایای اعضای شوراهای اسلامی را که در جلسه مورخ 03 /12 /1396 نهاد فوق به تصویب رسیده ، جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه نموده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: