کد خبر: ۳۱۹۶
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بر اساس ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌ راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظف به تبعیت از سیاست ‌های وزارت مذکور می باشند. بر اساس بند پ قانون فوق، فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور به وسیله سازمان غذا و دارو، حداکثر هر سه ماه یک‌ بار تدوین و منتشر می‌گردد و تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب می شود. بر اساس تبصره (1) آیین‌نامه‌ اجرائی این بند، در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت یادشده تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (پ) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی با موضوع تدوین فهرست رسمی داروهای ایرانبر اساس ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی موظفند از خط‌ مشی و سیاست ‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح ‌بندی خدمات تبعیت کنند.

از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به عنوان سازمان وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود و اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03 /08 /1373و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند (پ) قانون فوق، فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک‌ بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 16 /08/1383 ـ محکوم می‌شود

همچنین براساس تبصره (1) آیین‌نامه‌ اجرائی این بند، در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لذا با عنایت به موارد فوق، آیین نامه پیشنهادی مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تدوین فهرست رسمی داروهای ایران جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارائه شده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: