کد خبر: ۲۹۹۴
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
کد پیشنهاد : ۵۴۶۹۸
معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می شود آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل بطور معمول به اسناد و تاییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.
وزارت امور خارجه به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سال 1961 لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (Apostille) مصوب 29/1/1391 مجلس شورای اسلامی[1]، پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مذکور را جهت بررسی و تصویب در هیأت محترم وزیران تقدیم کرده است.


 [1] قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی
 
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی (برابر با ۱۳ /۷ /۱۳۴۰ هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره ۱ـ اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولتها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.

تبصره ۲- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران منظور از عبارت «سند دولتی (Public document)» در این کنوانسیون، سند رسمی است.

تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرائی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرائی مربوط در چارچوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
 
 
 توضیحات تکمیلی:

معاهده آپوستیل در خصوص لغو ضرورت قانونی سازی اسناد عمومی خارجی است. بر اساس این پیمان بین المللی اعتبار جهانی گواهی نامه های صادر شده در کشورهای عضو تایید می شود.

معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می شود آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل بطور معمول به اسناد و تاییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.

آپوستیل یک شیوه بین المللی تایید اسناد است که اصلی بودن مدارک و اسناد رسمی دیگر کشور ها مثل گواهی تولد، سند ازدواج، مرگ و یا حکم دادگاه را تصدیق می کند .

بیشتر کشور های دنیا این پیمان را به رسمیت شناخته اند و هر گواهینامه، سند یا مدرکی که در سایر کشورهای عضو این پیمان صادر شود و مهر آپوستیل داشته باشد، در دیگر کشورهای عضو قابل تایید است.

نمونه مهر گواهینامه آپوستیل

 آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، آپوستیل (Apostille)
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون