کد خبر: ۲۹۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 موادی از قانون قبلی من جمله ماده (28) که به موجب آن اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به...

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 موادی از قانون قبلی من جمله ماده (28) که به موجب آن اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل ماده محروم شده بودند دامنه شمول این محرومیت به موجب جزء دوم از بند (الف) و بند (د) و بند (4) ذیل بند (ج) در ماده (7) در قانون اصلاحی به ترتیب به رییس سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رییسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس و همچنین رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان مهندسی، رییس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ایران، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری تسری داده شده است.

بر این اساس با عنایت به اینکه در زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی چنین ممنوعیتی وجود نداشته و تعدادی از اعضای شوراها از بین افراد یاد شده انتخاب گردیده اند، ادامه خدمت آنها به موجب قانون با ابهام روبرو و باعث مشکلاتی شده است.

لذا با توجه به موارد فوق، وزارت کشور متن پیش نویس لایحه استفساریه ذیل را جهت تصویب در هیئت دولت و ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

این پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی می باشد.

لایحه استفساریه:

ماده واحده: با توجه به قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر منافات داشتن عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور، در جزء دوم از بند (الف) و بند (د) و جزء (4) از بند (ج) در ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1396/4/20 و با عنایت به تأخر زمانی تصویب بند (4) ماده (28) (الحاقی 1386/8/27) نسبت به تاریخ تصویب استفساریه فوق الذکر (1384/10/25) آیا اشخاص ممنوع شده به موجب قانون بعدی که با روند فوق الذکر به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب شده اند و در زمان انتخابات مشمول ممنوعیت نبوده اند می توانند به طور همزمان عضو یکی از شوراهای موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی شوند یا خیر؟

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: