کد خبر: ۲۵۴۳
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
قانون مالیات ­های مستقیم به موجب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- اصلاح گردید و به استناد مقررات موضوع تبصره (1) این ماده از ابتدای سال 1395 لازم الاجراء می باشد. براساس صدر این ماده، "درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی...
الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642 مورخ 94/12/16.

ماده (132) قانون مالیات ­های مستقیم به موجب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- اصلاح گردید و به استناد مقررات موضوع تبصره (1) این ماده از ابتدای سال 1395 لازم الاجراء می باشد. براساس صدر این ماده، "درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می ­شود و همچنین درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج با فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد"

با عنایت به مراتب یادشده در خصوص واحدهای مورد نظر که پروانه بهره برداری یا قرادادهای استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها بعد از تاریخ 1 /1 /1395 از طرف مراجع قانونی ذیربط صادر گردیده است لیکن تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت آ نها ( با ملحوظ نظر قرار دادن قسمت اخیر بند (خ) ماده (1) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 16 /12 /1394) قبل از تاریخ 1 /1 /1395 می باشد، باتوجه به اینکه واحدهای موصوف به تاریخ صدور بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت، مشمول نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع ماده(132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند و از طرف دیگر با درنظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن ماده مزبور، تسری مقررات موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به قبل از سال 1395 (براساس تاریخ شروع بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای مزبور ) مطابق مقررات امکان پذیر نمی باشد، لذا در جهت رفع خلاء قانونی به وجود آمده، وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد الحاق یک ماه به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 16 /12 /1394، به شرح زیر جهت طرح در هیئت وزیران ارسال نموده است.

- متن زیر به عنوان ماده (14) به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642 هـ مورخ 16 /12 /1394، الحاق می شود:

- ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، که از تاریخ 1 /1 /1395 به بعد از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده لیکن تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 1 /1 /1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 1 /1 /1395 تعیین می گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: