کد خبر: ۲۵۴۲
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال درخواستی با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به حفاظت از حیوانات وحشی، پیش نویس اصلاح آیبن نامه اجرایی قانون شکار و صید را به شرح زیر جهت بررسی و تصویب هیات وزیران ارایه نموده است.
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون شکار و صید

سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال درخواستی با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به حفاظت از حیوانات وحشی، پیش نویس اصلاح آیبن نامه اجرایی قانون شکار و صید را به شرح زیر جهت بررسی و تصویب هیات وزیران ارایه نموده است.

پیش نویس آئین نامه اجرائی قانون شکار و صید

ماده1- جانوران وحشی به حیواناتی گفته میشود که بصورت آزاد در طبیعت زندگی و تولیدمثل میکنند، هرچند که ممکن است برخی از آنان در اسارت هم زندگی و تولید مثل کنند.

ماده 2- جانوران وحشی موضوع این آئین نامه بشرح زیر طبقه بندی می شوند:

- پستانداران وحشی

- پرندگان وحشی

- خزندگان و دوزیستان

- آبزیان

- بی مهرگان

ماده 3- جانوران وحشی از لحاظ وضعیت حفاظت بویژه در برابر تهدیدات انسانی و یا عوامل موثر بر شرایط زیستی آنها به ترتیب زیر درجه بندی می شوند.

الف- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض

ب- جانوران وحشی حمایت شده و آسیب پذیر

ج- جانوران وحشی غیرحمایت شده

د- جانوران وحشی زیانکار یا آسیب رسان

ماده 4- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض گونه های کمیابی هستند که بعلت قرارگرفتن در شرایط زیستی بحرانی و دشوار از قبیل تهدیدات انسانی و تخریب زیستگاه در معرض نابودی و خطر انقراض نسل قرار داشته و ممکن است با خطر انقراض قطعی مواجه شوند و باید تحت حفاظت کامل قرار گیرند.

ماده 5- جانوران وحشی حمایت شده و آسیب پذیر ، گونه هائی هستند که تحت تاثیر عوامل تهدید کننده و تخریب زیستگاه ها با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت قرار نگیرند، در آینده در زمره گونه های در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

ماده 6- جانوران وحشی غیرحمایت شده گونه هائی هستند که از لحاظ شرایط زیستی و جمعیت، در وضعیت قابل قبول قرار دارند .

ماده 7- جانوران وحشی آسیب رسان یا زیانکار، تعداد معدودی از جانوران وحشی غیرحمایت شده هستند که در شرایط خاص ممکن است موجب ورود خسارت به انسان و منافع او شوند. در این صورت تمهیدات لازم برای جلوگیری یا دفع خسارت بعمل خواهد آمد.

ماده 8- به آن دسته از جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و بوسیله اشخاص به کشور وارد می شوند در این آئین نامه حیوانات وحشی گفته میشود.

ماده 9- قرق اختصاصی به محدوده ای از جنگل ، مرتع، دشت و کوهستان، آب و آبندان و یا اراضی دایر یا بایر و بطور کلی منابع ملی یا مستثنیات آن گفته می شود که مسئولیت مدیریت و حفاظت از جانوران وحشی و زیستگاه های آنها و امتیاز شکار وصید و طبیعت گردی در آن با محدوده معین و رعایت مقررات مربوط از جمله مقررات شکار و صید از طرف سازمان حفاظت محیط زیست که در این آئین نامه سازمان نامیده می شود برای مدت معین به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار می شود.

تبصره 1- تعیین محدوده قرق اختصاصی که تمام یا قسمتی از آن در منابع و اراضی ملی قرار داشته باشد قبل از طرح در شورایعالی حفاظت محیط زیست موکول به کسب موافقت سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری است .

تبصره 2- حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی از طرف شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین می شود.

ماده 10- شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران وحشی، پرندگان وحشی، خزندگان وحشی و دوزیستان یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت، وسیله و طریق

ماده 11- صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان مشمول قانون به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها

ماده 12- پروانه های موضوع قانون شکاروصید و ماده (8) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اوراق بهاداری هستند که از طرف سازمان به منظور مبادرت به شکاروصید، تکثیر و پرورش و نگهداری ، عرضه و خرید و فروش خروج و صدور جانوران وحشی و یا ورود حیوانات وحشی به کشور و همچنین سیاحت و طبیعت گردی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت، صادر می گردد.

تبصره 1- در مواقع مورد نیازجهت نمونه برداری از جانوران وحشی و یا انجام مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی و یا در مواردی که مقتضیات حفظ نسل حیوانات ایجاب نماید و یا جلوگیری از اشاعه بیماری حیات وحش و اصلاح نژاد و همچنین در مواقع دفع جانوران زیانکار، سازمان مجوز لازم را صادر خواهد کرد.

تبصره2- سازمان میتواند در مواقع لازم برای ورود، بازدید، اقامت و طبیعت گردی درمناطق چهارگانه براساس ماده (8) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بجای پروانه مبادرت به صدور مجوز نماید.

تبصره 3- برای صدور ، ورود و صدور مجدد جانوران وحشی و حیوانات وحشی مشمول کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض موسوم به " سایتیس" پروانه ها و مجوزهای خاص مورد نظر کنوانسیون مذکور صادر می شود.

ماده 13- سازمان با توجه به جمعیت حیات وحش ، وضعیت شکارگاهها و سایر شرایط اکولوژیک میزان جمعیت قابل برداشت در هر منطقه و شکارگاه را تعیین و نسبت به صدور پروانه های شکاروصید تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد.

ماده 14- پروانه های موضوع ماده (12) این آئین نامه به سه صورت ویژه ، عادی و انتفاعی به شرح زیر صادر می شوند:

الف- پروانه های ویژه برای شکار وصید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و رودخانه های حفاظت شده و قرق های اختصاصی وهمچنین شکاروصید .

ب- پروانه های عادی برای شکار وصید در شکارگاههای آزاد و غیرحفاظت شده و شکار وصید و نگهداری جانوران وحشی غیرحمایت شده

ج- پروانه های انتفاعی برحسب مورد به منظور شکاروصید جانوران وحشی در مواردی که جنبه حرفه و کسب و امرارمعاش داشته باشد و همچنین برای مبادرت به عرضه خرید، فروش ، تکثیر و پرورش،صادرات و واردات حیوانات وحشی و جانوران وحشی زنده و کشته و اجزاء آنها و نگهداری انواع جانوران وحشی و حیوانات وحشی زنده.

تبصره - برای صید در رودخانه های واقع در پارکهای ملی پروانه ویژه صید ماهی صادر میشود.

ماده 15- پروانه های صیدماهی با توجه به تفکیک حدود اختیارات این سازمان و سازمان شیلات ایران مستند به تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی و ماده (42) آئین نامه اجرایی قانون مذکور در آبهای داخلی قابل صدور می باشد.

ماده 16- شرایط صدور پروانه های موضوع این آئیننامه ، تعداد مجاز شکاروصید با هر پروانه و محدوده های شکاروصید قابل درج در هر پروانه و سایر ضوابط شکاروصید توسط سازمان تعیین می شود.

ماده 17- تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات و جانوران وحشی وصدور پروانه های مربوط موکول به ارائه طرح عملیات و تاسیسات و سایر اطلاعات مورد نیاز به سازمان میباشد. سازمان در صورت تائید طرح عملیات مبادرت به صدور موافقت اصولی نموده و پس از تکمیل عملیات و احداث تاسیسات لازم و تائید نهائی مجوز بهره برداری منضم به پروانه انتفاعی صادر خواهد شد.

تبصره- رهاسازی جانوران وحشی پرورش یافته و تکثیر شده در خارج از محل تکثیر و پرورش بویژه در طبیعت بدون اجازه سازمان ممنوع می باشد.

ماده 18- مبادرت به تاکسیدرمی جانوران و حیوانات وحشی و همچنین عرضه و فروش جانوران و حیوانات تاکسیدرمی شده موکول به اخذ پروانه انتفاعی از سازمان میباشد. کسانیکه مبادرت به انجام امور تاکسیدرمی یا ایجاد کارگاه های تاکسیدرمی می نمایند می بایست تقاضای خود را جهت بررسی و تائید صلاحیت فنی و تخصصی به سازمان ارائه و در صورت تائید نسبت به تحصیل پروانه انتفاعی اقدام نمایند.

ماده 19- ورود اسلحه و مهمات شکاری و سایر ادوات شکار به کشور موکول به کسب تائیدیه از سازمان می باشد.

ماده 20- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نهادهای سازنده و تولیدکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در برنامه ریزی های خود برای تولید اسلحه و مهمات شکاری نظر سازمان را از جهت وضعیت حیات وحش و جمعیت قابل شکار و ممنوعیت ها و محدودیت های تعیین شده توسط سازمان برای تیراندازی و شکار در کشور اخذ و رعایت نمایند.

ماده 21- صدور پروانه های حمل اسلحه شکاری و تمدید یا تجدید اعتبار آنها توسط مراجع ذیصلاح پس از اخذ تائیدیه از سازمان مبنی بر صلاحیت حرفه ای متقاضیان و آشنائی آنان به امور شکار وصید و قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

تبصره - مراجع ذی صلاح مذکور به درخواست سازمان پروانه های حمل اسلحه کسانی را که مرتکب تخلف شکارشده و در دادگاه صالحه به جرم مبادرت به شکار یا شروع به شکار محکومیت یافته اند لغو خواهند نمود.

ماده 22- وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در مواقعی که اجرای طرح و پروژه ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی دارد تدابیر لازم را برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح ها و پروژه ها بنحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود بعمل خواهند آورد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: