کد خبر: ۲۴۰۶
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه
موضوع مورد بررسی:

- آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) ماده واحده قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کل اصل (44) قانون اساسی نیست.

ب- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.

ج- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به‌موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.

د- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع مواد (1) ، (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه موظف است با همکاری بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره - در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا (توسط دستگاه‌های اجرایی)، اموال مذکور در حکم [اموال] مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 3- ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آن‌ها تأمین خواهد شد.

ماده 4- نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) خواهد بود. تبصره- سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن می‌توانند به‌عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند.

ماده 5- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد (پس از کسر کسورات قانونی و ...) به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده 6- در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص‌شده در قانون از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (5) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره 1- در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار، تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری خواهد بود.

تبصره 2- اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره 3: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه‌ها مجاز است.

ماده 7- کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور، نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: