کد خبر: 2350
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 مهر 1396 - 09:27
تاریخ پیشنهاد: 1396/06/22
کد پیشنهاد: 54690
قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می ‏باشد و باید معادل کمک های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح ها...
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام خیرین

1- طبق ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور "دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می ‏باشد و باید معادل کمک های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح های (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید".

2- در تبصره این ماده نیز مقرر شده است: "آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد".

3- وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای احکام فوق الذکر، پیش نویس آیین نامه یاد شده را برای سیر مراحل تصمیم‏ گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه کشور

ماده 1- سازمان برنامه و بودجه کشور در طی سال های اجرای برنامه ششم توسعه، موظف است معادل تحقق تعهدات سال قبل خیرین مدرسه ساز، اعتبار لازم را در بودجه سنواتی جهت تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام خیرین تأمین نماید.

تبصره- میزان تحقق تعهدات خیرین مدرسه ساز در هر سال براساس گزارش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبتنی بر گزارش سامانه ملی تعهدات خیرین مدرسه ساز خواهد بود.

ماده 2- پنج درصد از اعتبارات ماده یک این آیین نامه جهت امور فرهنگی تبلیغی خیرین، نظیر برگزاری جشنواره ها، همایش های خیرین، چاپ کتاب و مجله و تهیه فیلم و غیره اختصاص داده خواهد شد.

ماده 3- مشارکت خیرین در تکمیل پروژه های دولتی به میزان 30 درصد (موضوع بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) موجب نام گذاری مدرسه تکمیل شده با نظر خیر مربوط خواهد بود.

ماده 4- برای تشویق و ترغیب خیرین مدرسه ساز کلیه دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف هستند براساس تفاهم نامه های متبادله با وزارت آموزش و پرورش، اقدامات حمایتی و تشویقی را برای خیرین مدرسه ساز و بستگان درجه یک آنها، فراهم نماید.

ماده 5- وجوه دریافتی از خیرین که به حساب مجامع خیرین واریز می شود، شامل کلیه معافیت های مالیاتی مصطلح در قانون خواهد بود.

ماده 6- مجامع خیرین همه ساله موظف به ارایه گزارش عملکرد از وجوه واریزی خیرین به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خواهند بود.

ماده 7- کلیه کارکنانی که عهده دار وظایف شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول تعهدات خیرین می باشند، به عنوان خیر یار محسوب گردیده و از مزایای قانونی آن بهره مند خواهند شد.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف