کد خبر: ۲۳۴۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
طبق ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده است: "بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا...
آیین نامه اجرایی ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

1- طبق ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده است: "بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد".

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مذکور، پیش نویس آیین نامه یاد شده را که در جلسه مورخ 21 /3 /1396 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده، برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.

متن آیین نامه به شرح زیر است:

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 1396/03/21 به استناد ماده 57 بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین نامه موضوع ماده فوق الاشاره را مشتمل بر 8 ماده و 1 تبصره به شرح زیر تأیید نمود:

آیین نامه موضوع ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395

ماده 1- اصلاحات بکار رفته در این آیین نامه دارای معانی زیر خواهد بود:

الف) قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب 1395/02/20

ب) شرکت بیمه (بیمه گر): شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه ای است که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت کرده و در ازای دریافت حق بیمه مسئولیت جبران خسارت بدنی و مالی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون بر عهده می گیرد؛

پ) قصور: ارتکاب سهوی و غیرعمدی هر یک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (2) این آیین نامه؛

ج) تخلف: ارتکاب عمدی و آگاهانه هر یک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (2) این آیین نامه؛

ح) تعدد قصور یا تخلف: ارتکاب همزمان یا غیرهمزمان دو یا چند اقدام خلاف قانون یا ارتکاب بیش از یک بار عمل خلاف واحد؛

خ) تکرار قصور یا تخلف: ارتکاب یک نوع اقدام خلاف قانون برای بار دوم یا بیشتر پس از اعمال مجازات قصور یا تخلف قبلی؛

ر) مدیران بیمه گر: هر یک از افراد موضوع بند «ب» ماده 57 قانون؛

ماده 2- قصور یا تخلف موضوع این آیین نامه عبارتند از:

الف) عرضه بیمه بدون مجوز یا امتناع از عرض بیمه و عدم رعایت مقررات مربوط به آن؛

ب) نقض یا عدم رعایت مفاد قانون در خصوص صدور بیمه نامه، تنظیم شروط آن و اخذ حق بیمه؛

ج) نقض یا عدم رعایت مفاد قانون در خصوص فرآیند تشخیص و پرداخت خسارت؛

د) سایر تخلفات مرتبط با نقض یا عدم رعایت مفاد قانون؛

تبصره: مصادیق هر یک از موارد قصور و تخلف بندهای فوق الذکر را بیمه مرکزی تعیین و پس از تصویب شورای عالی بیمه ابلاغ خواهد کرد.

ماده 3- بیمه گرانی که مرتکب قصور یا تخلف موضوع ماده (2) می شوند، متناسب با نوع اقدام و نحوه ارتکاب آن و آثار مالی و اجتماعی (قصور یا تخلف) و سوابق مرتکب و تعدد و تکرار قصور یا تخلف به مجازات مقرر در ماده (57) قانون محکوم خواهند شد.

ماده 4- در اعمال مجازات های بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 57 قانون بایستی تخلف ارتکابی با مسئولیت‌ها و وظایف مدیر مربوطه، ارتباط مستقیم داشته و یا ناشی از قصور در ایفای وظایف باشد.

ماده 5- اعمال مجازات های مقرر در این آیین نامه نافی اجرای تعهدات شرکت در ایفای تعهدات قانونی آنها نیست.

ماده 6- فرایند رسیدگی به تخلفات و نحوه اعمال مجازات به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 7- بیمه گر می تواند ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم شورای عالی بیمه یا بیمه مرکزی به صورت الکترونیکی نسبت به تصمیم متخذه دایر بر «اعمال مجازات های مندرج ماده (57) قانون (به جز بند الف)» در کمیسیون موضوع تبصره (5) ماده (57) قانون اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض بیمه گر در مهلت یاد شده رأی مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8- کمیسیون پس از رسیدگی به ادله ابرازی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم رسیدگی، رأی مقتضی را صادر می کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: