کد خبر: ۲۲۷۷
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه کشور، علیرغم عدم الزام قانونی و در راستای اجرایی شدن بند مذکور، با مشارکت نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تهیه متن پیشنهادی با عنوان آیین نامه اجرایی برای ...

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور- جدول مقایسه ای حکم بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ، به دولت اجازه داده شده است اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد.

2- مطابق تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ، هیئت وزیران الزامی به وضع آیین نامه اجرایی در خصوص بند مذکور ندارد.

3- معهذا صرفنظر از اختیار هیئت وزیران برای صدور آیین نامه اجرایی براساس اصل (138) قانون اساسی، به موجب تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور نیز مقرر شده است:

« تبصره ۲۲- آیین نامه ­های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.»

4- اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور، علیرغم عدم الزام قانونی و در راستای اجرایی شدن بند مذکور، با مشارکت نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تهیه متن پیشنهادی با عنوان آیین نامه اجرایی برای بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام و مراتب را به شرح ذیل برای تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور.

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آنها مشمول سیاست های کل اصل (44) قانون اساسی نیست.

ب- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه های مرتبط با موضوع این آیین نامه.

ج- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قانون و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی است.

د- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع مواد (1) ، (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه موظف است با همکاری بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره- در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا (توسط دستگاه های اجرایی)، اموال مذکور در حکم]اموال[ مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده 3- ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی انجام می گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

ماده 4- نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن می توانند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند.

ماده 5- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد (پس از کسر کسورات قانونی و ...) به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده 6- در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص شده در قانون از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (اول آذرماه)، براساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال جاری، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت اقدام و منابع حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره 1- نوع اوراق موضوع این آیین نامه با رعایت صرفه و صلاح طلبکار (سازمان تأمین اجتماعی) و قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین و مشخص می شود.

تبصره 2- در صورت انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه به شکل اسناد خزانه اسلامی / اوراق مشارکت و صکوک، تمامی شرایط انتشار، تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5)/ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری خواهد بود.

تبصره 3- اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به عنوان بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

ماده 7- کمیته ای متشکل از وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور، نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده خواهند داشت.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: