کد خبر: ۲۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوع مورد بررسی

- لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی.

ماده‌: مدت‌فعالیت هر دوره‌مجمع عمومی، شورای‌عالی‌و هیأت‌مدیره‌استانی چهار سه سال‌می‌باشد.

ماده 51 : شروع اولین دوره حد اکثر یکسال پس از تصویب این قانون خواهد بود. انتخابات دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات انجام می شود.

ماده52: شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد ارکان سازمان، بلافاصله‌ پس‌از پایان‌ دوره‌ قبلی‌ است و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به ‌نحوی‌از انحاء پایان‌ نیافته‌ باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌فعالیت‌خود ادامه‌خواهند داد و مبدأ شروع‌کار دوره‌جدید از تاریخ‌قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود. (جزییات آیین نامه ای از این ماده حذف شود)

ماده53: انتخابات‌هیأت‌مدیره‌سازمان نظام رسانه‌ای استان هایی که‌انتخابات‌آنها منحل‌یا توسط‌ هیأت‌مرکزی‌ نظارت‌بر انتخابات ابطال‌گردیده‌است‌، حداکثر ظرف‌مدت‌سه‌ماه‌با هماهنگی‌هیأت‌نظارت‌و رعایت‌سایر مواد قانونی‌انجام‌می‌پذیرد.

ماده‌: ترکیب‌هیأت‌مرکزی‌نظارت‌بر انتخابات‌به‌شرح‌زیر خواهد بود:

الف‌ نماینده‌دادستان‌کل‌کشور؛

ب‌ نمایندة وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ج- نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات؛

د- یک نفر از اعضای سازمان به انتخاب شورای عالی.

.یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به انتخاب شورایعالی

ماده‌: وظایف هیأت‌مرکزی‌نظارت‌بر انتخابات به شرح زیر است:

الف‌نظارت‌بر حسن‌انجام‌انتخابات استانی‌، شورای‌عالی‌و ب‌عزل‌و نصب‌اعضای هیأتهای‌نظارت‌بر انتخابات‌سازمان استان، شورای عالی

د - رسیدگی‌به‌شکایات: ‌انتخاباتی‌در چارچوب‌این قانون‌و آئین‌نامه‌اجرایی آن، ‌نامزدهائی‌که‌صلاحیت‌آنها به‌تأیید هیأتهای‌نظارت‌نرسیده‌باشد؛، و اعتراضات‌کتبی‌افراد درمورد تأیید صلاحیت‌نامزدهای‌عضویت‌در هیأت‌مدیره‌سازمان استان؛ (این بند ادغام بندهای د، ه و ح است)

و - توقف‌یا ابطال‌تمام‌یا قسمتی‌از مراحل‌انجام‌انتخابات‌در چارچوب‌قانون‌و دستورالعملهای مربوط؛‌

ز - تأیید نهائی‌صحت انتخابات‌هیأت‌مدیره‌سازمان استان و اعضای شورای‌عالی‌سازمان

ماده56 : هیأت مرکزی نظارت در نخستین جلسه یک نفر را از بین اعضا به عنوان رئیس هیأت انتخاب و نحوة ادارة جلسات و وظایف رئیس هیأت را به تصویب می رساند .

ماده58 : تصمیمات هیأت مرکزی نظارت، قطعی و لازم الاجرا است.

ماده‌: برگزاری ‌انتخابات ‌هیئت مدیره‌‌و اعضای شورای ‌عالی ‌سازمان کیفیت ‌آن طبق‌آئین‌نامه‌ای ‌خواهد بود که ‌توسط ‌شورای ‌عالی ‌سازمان تهیه ‌و به ‌تصویب خواهد رسید.

تبصره 2‌اعضای هیأت‌اجرائی‌و نظارت‌نمی‌توانند به‌عنوان‌نامزد، ثبت‌نام‌نمایند.

ماده‌: رییس هیئت مدیره سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ دعوت مجمع عمومی و برگزاری ‌انتخابات‌هیأت‌مدیره‌سازمان‌های استانی خواهد بود. انتخاب هیئت مدیره به صورت الکترونیک و به موجب آیین نامه ای که توسط شورای عالی تصویب می شود، برگزار خواهد شد.

تبصره: مسئولیت برگزاری انتخابات در اولین دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 62 : هیئت نظارت استانی نظارت بر انتخابات مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات است و مرکب از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندة رییس کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان ، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان می باشد.

ماده 51- پس از انتخاب و قبول مسئولیت توسط اعضای هیأت مدیره، سازمان از شخصیت حقوقی برخوردار شده و اعمال خود را به عنوان شخص حقوقی انجام داده و به عنوان شخص حقوقی مسؤلیت خواهد داشت. (شاید مناسب باشد به حدود ماده 3 منتقل شود)

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: