کد خبر: ۲۲۴۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> جلسه
موضوع مورد بررسی

- لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی.

متن لایحه از ماده 27 تا 44 بررسی و به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده 27 - ارکان‌سازمان به شرح زیر است :

1. شورایعالی

2. مجمع‌عمومی‌

3. هیأت‌مدیره‌

4. هیأت‌رسیدگی به تخلفات حرفه ای‌

5. بازرسان‌

6. صندوق حمایت

بند اول : مجمع عمومی

ماده 28 - مجمع عمومی سازمان استان متشکل است از کلیه اعضای سازمان که پروانه عضویت یا روزنامه نگاری معتبر داشته باشند.

ماده 29 - وظایف‌و اختیارات مجمع‌عمومی عبارت است از:

1. انتخاب‌ رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی؛

2. انتخاب‌و عزل اعضای‌‌هیأت مدیره سازمان‌؛

3. انتخاب اعضای هیأت صدور پروانه روزنامه نگاری؛ (مراعا تا زمان تعیین تکلیف ارکان)

4. انتخاب اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران؛

5. انتخاب‌ و عزل بازرسان سازمان‌؛

6. تصویب بودجه سالانه سازمان؛

7. تصویب آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان؛ (انتقال به وظایف شورای عالی)

8. تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان؛(انتقال به وظایف شورای عالی)

9. تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش های بازرسان سازمان ؛

10. تصویب منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران؛(انتقال به وظایف شورای عالی)

11. تصویب دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان؛(انتقال به وظایف شورای عالی)

12. رسیدگی و تصمیم گیری در مورد هر امر دیگری که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش بینی نشده باشد.(انتقال به وظایف شورای عالی)

ماده 30- در صورت فراهم بودن شرایط مذکور در مواد 4 و 7 و 12 این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت پیوسته در سازمان را دارند برگزار می کند. هر شخص واجد شرایطی نیز می تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد.

در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می شود اعضای هیأت موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری با رأی اکثریت نسبی حضار انتخاب می شوند. این هیأت باید ظرف سه ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس مواد بخش دوم این فصل بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر کرده و اولین جلسه مجمع عمومی را دعوت کند.

ماده 31- هیأت موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری متشکل از پنج عضو بوده و باید واجد شرایط زیر باشند:

1. داشتن تابعیت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌؛

2. داشتن حداقل 30 سال سن؛

3. داشتن حداقل 10 سال سابقة مدیر مسئولی یا روزنامه نگاری یا روزنامه نگاری حرفه ای؛

4. نداشتن محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی؛

5. داشتن حسن شهرت.

تبصره: احراز شرایط این ماده بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده 32- تصمیمات هیأت موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری که با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می شود قطعی نبوده و پس از استقرار قطعی ارکان سازمان، باید مجدداً از سوی رکن ذیصلاح، بررسی شده و حسب مورد، رد یا اصلاح یا تنفیذ شوند.

ماده 33- مجمع عمومی عادی در اولین جلسه خود که با ریاست سنی اعضا اداره خواهد شد از بین اعضای نامزد و با اکثریت مطلق، رئیس، نایب‌رئیس‌و منشی مجمع ‌را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. چنانچه در دور اول‏ اکثریت مطلق حاصل نشود دور دوم با اکثریت نسبی تصمیم گیری خواهد شد. انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

ماده 34- مسؤلیت دعوت و اداره جلسات مجمع عمومی و پیگیری اجرای مصوبات آن با رئیس و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با اکثریت مطلق اعضای دارای حق رأی تصویب خواهد شد.

ماده 35-جلسات مجمع عمومی به طور سالیانه و با حضور اکثریت نصف اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. (اضافه گردید: در صورتی که در نوبت اول به حد نصاب نرسید نوبت دوم ظرف ده روز با حضور یک سوم اعضا رسمیت می یابد.)

ماده 36- جلسات عادی مجمع عمومی به طور سالانه برگزار خواهد شد. هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضای مجمع می توانند از رئیس مجمع درخواست برگزاری جلسه فوق العاده کنند. رئیس،‏ موظف به دعوت از اعضا و برگزاری جلسه است.

ماده 37- مجمع عمومی می تواند به پیشنهاد رئیس مجمع یا هیأت مدیره برای انجام وظایف و اختیارات خود کمیسیون های داخلی در حوزه های مختلف روزنامه نگاری از جمله روزنامه نگاری الکترونیک، عکاسی خبری و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون تشکیل دهد. نحوه تشکیل و فعالیت این کمیسیون ها در حدود مصوبات مجمع خواهد بود.

ماده 38- مجمع عمومی می تواند با اکثریت دوم سوم آرا، برخی از وظایف و اختیارات خود را به هیأت مدیره تفویض کند. (حذف)

ماده 39- اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع عمومی و سایر ارکان سازمان (اضافه گردید: در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی داشته) و در کلیه روندهای تصمیم گیری آن مشارکت داشته باشند.

ماده 40- اعضای مجمع باید حق عضویت سالانه خود را به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع پرداخت کنند.

ماده 41- چنانچه به تأیید حداقل سه هیأت مدیره از سازمانهای استانی، شرایط تشکیل سازمان نظام رسانه ای در یک استان فراهم باشد اولین جلسه مجمع عمومی سازمان آن استان را هیأت مدیره نزدیکترین استان دارای سازمان نظام رسانه ای برگزار خواهد کرد.

بند دوم : هیأت‌مدیره‌

ماده 42- سازمان (اضافه گردید: استان) توسط هیأت مدیره ای متشکل از 13 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل اداره خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره‌ عبارتست از :

1. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره؛

2. اجرای مصوبات مجمع عمومی؛

3. اداره امور سازمان؛ (حذف)

4. پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی؛

5. پیشنهاد یا اصلاح آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورای عالی؛

6. پیشنهاد یا اصلاح نمودار تشکیلاتی سازمان، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان به شورای عالی؛

7. تهیه صورت عملکرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی؛

8. ایجاد یا انحلال کمیسیون های تخصصی برای اداره امور سازمان؛

9. انتخاب اعضای هیأت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری از میان اعضای هیأت مدیره، تجدیدنظر در تصمیمات این هیأت و تصویب آیین صدور و تمدید پروانه عضویت و روزنامه نگاری‏؛

10. تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا؛

11. تنظیم قراردادهای نمونه حمایتی یا ترویجی جهت استفاده در روابط مالکان رسانه ها با یکدیگر و با سایر عوامل رسانه ای نظیر مدیران مسؤل، سردبیران و روزنامه نگاران؛ (انتقال به وظایف شورای عالی)

12. تصمیم گیری در مورد شرایط انتقال و جابجایی اعضای سازمان. (انتقال به وظایف شورای عالی)

ماده 43- جلسات هیأت‌مدیره‌ با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن نیز با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 44- شرایط عضویت در هیأت مدیره سازمان عبارت است از :

6. داشتن تابعیت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌؛ (حذف)

7. داشتن پروانه عضویت پیوسته در سازمان نظام رسانه ای؛

8. داشتن حداقل 30 سال سن؛

9. داشتن حداقل 10 (5 سال جایگزین گردید) سال سابقة روزنامه نگاری حرفه ای در انتخابات اول و 10 سال عضویت در سازمان برای انتخابات های بعدی؛

10. نداشتن محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام برای انتخابات؛

11. نداشتن محکومیت حرفه ای منجر به تعلیق پروانه روزنامه نگاری در زمان ثبت نام در انتخابات؛

12. نداشتن سوء شهرت.

13. ابراز وفاداری به قانون اساسی (اضافه گردید)

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: