کد خبر: ۲۰۷۶
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 28 /3 /1396 به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت42986هـ مورخ 2 /12 /1390 و تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21 /8 /1391 را تصویب کرد.
اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت42986هـ

بر این اساس متن زیر جایگزین بند (1) تصویب نامه شماره 237395/ت42986هـ مورخ 2 /12 /1390 میشود:

1- تبصرههای زیر به جزء (6) بند (الف) ماده (2) تصویبنامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1 /10 /1388 اضافه میشود:

تبصره 1- موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تاییدیه شرکت ها و موسسات دانشبنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (3) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت¬ها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21 /8 /1391 صادر میشود به منزله گواهینامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی میگردند.

تبصره 2- شرکتها و موسسات دانشبنیان صرفا مجاز به انجام پژوهشهای کاربردی و توسعهای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانشبنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانشبنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاههای مشمول موظفند فعالیتهای پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشهای مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیتهای پژوهشی و یا توصیههای لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام میکند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاهها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.


 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: