کد خبر: ۱۸۷۷
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> جلسه
موضوعات مورد بررسی
 
- سند آسیب شناسی کلانشهر ها در حوزه شهرسازی - نظام هدایت و کنترل توسعه شهری.

مقرر شد:

بند 1: شهرداری تهران به اعضای دستگاه های همکار اضافه شود.

تبصره (1) لایحه پیشنهادی : نظارت بر اماکن مذکور توسط سازمان میراث فرهنگی با رویکرد نظام برون سپاری توسط شرکت های مورد تأیید سازمان انجام گیرد.

تبصره (1) لایحه پیشنهادی : مقرر شد آیین نامه اجرایی موضوع یادشده توسط سازمان میراث فرهنگی و وزارت کشور تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.

بند (3) : عبارت اتخاذ سیاست واحد در حوزه فرهنگی به صدر متن بند سوم اضافه گردید. همچنین مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست به اعضای دستگاه های همکار اضافه گردند.

بند (6) مقرر شد با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه به کمیسیون اصلی ارایه شود.  
 
- آیین نامه اچرایی هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین .
 ماده 1- عناوین و اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :

الف- هیأت تطبیق : هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین

ب- هیأت بخش و روستا : هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا

ج- هیأت شهرستان : هیأت تطبیق مصوبات شهرستان

د- قانون : قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن

ماده 2- به منظور بررسی و تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش ، شهر و شهرستان با قوانین و مقررات کشور و رعایت حدود وظایف و اختیارات شوراها " هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین " تشکیل می شود .

ماده 3- هیأت شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود

ماده 4- تعیین اعضای هیأت های تطبیق به شرح ذیل می باشد :

الف - انتخاب قاضی توسط رئیس قوه قضائیه

ب- انتخاب نمایندگان شوراهای فرادست ( شهرستان و استان ) از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رئیس شورا

ج- انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از بین معاونین فرمانداری

تبصره 1- در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیأت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین شورای استان یا شورای ذی ربط از طرف شورای ذیربط جهت شرکت در جلسه هیأت معرفی خواهد گردید .

تبصره 2- در ابتدای هر دوره شورایی تا تشکیل شوراهای فرادست (شهرستان و استان) جدید و معرفی نمایندگان آنها به هیأت های تطبیق، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیأت های مذکور شرکت و اظهار نظر نمایند.

تبصره 3- درطول دوره فعالیت هیأت تطبیق، مرجع ذیربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید

تبصره 4- چنانچه هر یک از اعضای هیأت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

تبصره 5- به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا، رؤسای هیأت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت های تطبیق دعوت به عمل آورند. دستورالعمل مربوط در خصوص شرایط لازم کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 5 - جلسات هیأت های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با نظر موافق دو نفر معتبر است.

ماده 6- شوراهای اسلامی شهر ، روستا ، بخش و شهرستان موظفند حداکثرظرف مدت یک هفته پس از تشکیل جلسه ، نسخه ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذیربط ، شهرداری ، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رئیس هیأت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند .

ماده 7- هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند و عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر ، به منزله تأیید مصوبه شورا می باشد.. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف مهلت ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید

تبصره 2- در صورت عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیئت و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیئت می باشد و مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت .

تبصره 3- در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار ورزد ، موضوع ظرف مدت 48 ساعت با درخواست کتبی رئیس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود . هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی 20 روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند .

ماده - چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی ، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد ، مسؤولین اجرایی ذی ربط می توانند مراتب مغایرت را باذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیأت تطبیق ذیربط اعلام نمایند . هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده 8- انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات به عهده رئیس هیأت تطبیق بوده و محل دبیرخانه هیأت های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذیربط می باشد . نحوه فعالیت دبیرخانه هیأت های تطبیق و هزینه های مربوط به هیأت تطبیق، تأمین و پرداخت مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود .

ماده 9- وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیأت های تطبیق نظارت داشته باشد و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیأت تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذیربط اعلام و آن را پیگیری نماید .

تبصره - هیأت های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیأت مربوطه را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی ربط برسانند


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: