کد خبر: ۱۷۴۷
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۶
کد پیشنهاد : ۵۳۹۹۴
وزارت : کشور با عنایت به اینکه در ماده(16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه شماره 239698/ت 41794 هـ مورخ 6 /12 /1390 مبنی بر " مندرجات گواهینامه رانندگی" چون به موضوع درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت فوت به علت تصادفات رانندگی اشاره ای نشده است پیشنهاد لازم را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است.
الحاق یک تبصره به ماده (16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب 1390

1- وزارت کشور طی پیشنهادی اعلام کرده است که مطابق نظر وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، بیش از (46)درصد از موارد مرگ مغزی بدنبال حوادث ترافیکی اتفاق می افتد و نیز تصریح به اینکه اطلاع خانواده متوفی در اهداء عضو موثر می باشد خواستار درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت فوت به علت تصادفات رانندگی،شده اند.

وزارت یاد شده با عنایت به اینکه در ماده(16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه شماره 239698/ت 41794 هـ مورخ 6 /12 /1390 مبنی بر " مندرجات گواهینامه رانندگی" چون به این موضوع اشاره ای نشده است متن پیش نویس به شرح زیر را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است:

2- مطابق ماده(16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه شماره 239698/ت 41794 هـ مورخ 6 /12 /1390، مندرجات گواهینامه رانندگی شامل جدول انواع گواهینامه،پایه گواهینامه رانندگی،شناسه اطلاعات دارنده ،مدت اعتبار،مشخصات راننده(کد ملی)،نام واحد صادر کننده،امضای مقام صادر کننده،شماره و تاریخ صدور،عکس درخواست کننده،مهر واحد صدور و سایر مشخصات مرتبط با نوع گواهینامه حسب تشخیص راهنمایی و رانندگی می باشد.

بر این اساس پیشنهاد شده است تا متن ذیل به عنوان یک تبصره به ماده(16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه شماره 239698/ت 41794 هـ مورخ 6 /12 /1395 الحاق می گردد:

تبصره- راهنمایی و رانندگی مجاز است با اعلام رضایت و یا ارایه وصیت نامه از سوی متقاضیان اخذ گواهینامه های رانندگی،نسبت به درج مشخصه ای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده گواهینامه در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید.

 
 
پیشنهاد فوق در جلسه مورخ 1396/03/21 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون