کد خبر: ۱۵۸۹
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۹۳۶
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343، برای تغییر تابعیت کشتی‌های ایرانی (حسب درخواست مالک) و همچنین شرایط خروج از تابعیت و دیگر موارد مرتبط، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یادشده را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب ارایه نموده است.

وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343، برای تغییر تابعیت کشتی‌های ایرانی (حسب درخواست مالک) و همچنین شرایط خروج از تابعیت و دیگر موارد مرتبط، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یادشده را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب ارایه نموده است.

ماده 1- تعاریف

در این آیین نامه واژههای زیر در معنای مربوط به کار می رود:

1- قانون: قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 با اصلاحات بعدی

2- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

3- کشتی: شناوری که با داشتن شرایط مندرج در ماده یک قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کرده است.

4- مالک کشتی: شخصی که نام وی به عنوان مالک در اسناد ثبت کشتی درج شده و یا کشتی از طریق ارث به او منتقل شده باشد.

ماده 2- مالک کشتی یا نماینده قانونی وی می‌تواند تقاضای تغییر تابعیت کشتی ایران را مطابق مقررات این آیین نامه از سازمان بنماید.

تبصره- درصورتی که مالک کشتی بیش از یک شخص باشد، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط تمام مالکین به عمل آید.

ماده 3- تقاضای تغییر تابعیت مطابق فرم پیوست شماره (1) این آیین نامه تنظیم و به سازمان تسلیم می‌شود.

ماده 4- به همراه تقاضای تغییر تابعیت کشتی باید مدارک زیر به سازمان تحویل گردد:

1- سند ثبت کشتی

2- ارایه اسناد و مدارک حاکی از اینکه کشتی در زمان تقاضا، قابلیت دریانوردی دارد و تحت کلاس یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تأیید سازمان است.

3- تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عین و منفعت کشتی، بویژه حقوق ممتاز دریایی

4- ارایه موافقت نامه مرجع ذیصلاح دولتی که کشتی به تابعیت آن در می آید.

5- درمورد اشخاص حقوقی، اساسنامه و یا مقررات موجد شخصیت حقوقی به انضمام مصوبه مرجعی که به موجب اساسنامه مقررات، حق تقاضای تغییر تابعیت کشتی را دارد.

تبصره- درصورتی که یک نفر به عنوان نماینده قانونی یا نماینده سایر مالکین تقاضای تغییر تابعیت کشتی را به سازمان تحویل دهد، لازم است دلیل رسمی نمایندگی را نیز به همراه سایر مدارک تحویل سازمان نماید.

ماده 5- سازمان درصورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت می‌کند که کشتی در رهن نباشد و نسبت به عین و منافع آن ادعایی وجود نداشته باشد.

ماده 6- درصورتیکه کشتی توسط مراجع ذیصلاح توقیف اسنادی یا فیزیکی شده باشد، سازمان تا رفع توقیف با تقاضای تغییر تابعیت موافقت نخواهد کرد.

ماده 7- پس از بررسی مدارک و سوابق اسناد ثبت کشتی توسط سازمان چنانچه وجود شرایط تغییر تابعیت کشتی احراز گردد مراتب به هیئت عامل سازمان منعکس می گردد. درصورتی که هیئت عامل با توجه به عواملی چون میزان ظرفیت کشتی‌های ثبت شده در ایران، تغییر تابعیت را در مجموع به مصلحت تشخیص دهد، اجازه ترک تابعیت صادر می‌کند. در این صورت پس از دریافت هزینه مربوط، سازمان گواهینامه ثبت را ابطال و گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی را مطابق فرم پیوست شماره (2) این آیین نامه صادر خواهد کرد.

ماده 8- کشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی حق برافراشتن پرچم ایران را ندارد.

ماده 9- پس از سلب تابعیت کشتی، نام و شماره ثبت آن به هیچ کشتی دیگری اختصاص نمی‌یابد.

ماده 10- کشتی‌ای که براساس مواد فوق، از تابعیت ایران خارج شده درصورت درخواست مالک و داشتن شرایط قانونی ، امکان ثبت مجدد و تحصیل تابعیت ایران را دارد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون