کد خبر: ۱۵۷۲
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۱۷۰۶
طبق بند (3) ماده (48) قانون حمایت خانواده – مصوب 1391- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و...

1-طبق بند (3) ماده (48) قانون حمایت خانواده – مصوب 1391- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

" 3- فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند"

2- با توجه به برخی ابهامات در متن بند (3) فوق الذکر و جلوگیری از دریافت دو مستمری همزمان از صندوق های بیمه و بازنشستگی توسط افراد مشمول، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاح بند یادشده را برای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارایه نموده است.

توضیح دبیرخانه کمیسیون:

1-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدا بنابه دلایل توجیهی زیر پیشنهاد اصلاح بند "ب" اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث- مصوب 1379- را ارایه نموده بود که با توجه به توضیحات مندرج در قسمت فرایند رسیدگی کمیسیون در این گزارش در قالب اصلاح بند (3) قانون حمایت خانواده تدوین و ارایه شده است.

الف- به موجب بند (ب) اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث– مصوب 1379-، حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و ... که طبق‌قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نکات ذیل و برای رفع ابهام به وجود آمده برای برخی از مشمولین بند فوق، پیشنهادی در قالب لایحه الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده واحده مذکور تهیه و ارایه نمود:

1- برخی از فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین مذکور که به دلیل داشتن شغل، حقوق وظیفه به آنها قابل پرداخت نیست، با این ادعا که با بازنشستگی ، فاقد شغل محسوب می شوند خود را مشمول دریافت حقوق وظیفه نیز می دانند.

2- متعاقب شکایت برخی از آنان، دیوان عدالت اداری نیز رای خود را به نفع شکات صادر و صندوق های بیمه و بازنشستگی را به پرداخت حقوق وظیفه علاوه بر حقوق بازنشستگی به آنها موظف نموده است.

این در حالی است که:

اولاً – بازنشستگی،به تبع اشتغال محقق می شود و دریافت حقوق اشتغال تحت عنوان حقوق بازنشستگی تداوم می یابد. در این خصوص بند (ح) ماده (124) قانون استخدام کشوری نیز تصریح نموده که بازنشستگی یکی از حالات استخدامی است.

ثانیاً – تغییری در وضع این اشخاص به لحاظ استمرار توان امرار معاش ایجاد نشده و همان مانعی که در زمان اشتغال آنها، برای عدم پرداخت حقوق وظیفه وجود داشته ، در حالت بازنشستگی ادامه داشته و دولت نیز تاکنون این چنین عمل نموده است.

فرایند رسیدگی به پیشنهاد :

1- موضوع در جلسه مورخ 10 /3 /1394 کمیته فرعی مطرح و ضمن تصویب`پیشنهاد، مقرر شد در خصوص موضوع جلوگیری از دریافت دو مستمری همزمان از صندوق های بیمه و بازنشستگی توسط افراد مذکور، متن پیشنهادی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صندوق های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و ظرف حداکثر دو هفته به دبیر خانه کمیسیون ارایه شود.

2- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در راستای تصمیم کمیته فرعی اعلام نمود موضوع در کارگروه فوق الذکر مطرح و با توجه به اینکه در بند (3) ماده (48) قانون حمایت خانواده- مصوب 1391- حکم مشابهی پیش بینی شده است و این قانون موخر بر قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث - مصوب 1379-می باشد لذا حسب نظر نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، متن پیش نویس ابلاغیه جدید در قالب اصلاح بند (3) ماده (48) قانون حمایت خانواده با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و ارایه می شود.

3-موضوع در جلسه مورخ 17 /8 /1394 کمیسیون اصلی مطرح و ضمن تصویب کلیات،مقرر شد متن مصوب کمیته تخصصی مجدداً با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذی ربط بررسی و متن مصوب به عنوان مصوبه کمیسیون تلقی و به دولت ارایه شود.

همچنین مقرر شد با توجه به اینکه در بند (2) ماده (111) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز حکم مشابهی در این خصوص پیش بینی شده است و از آنجا که لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مذکور نیز در دست رسیدگی در کمیسیون است، گزارش پیشنهاد حاضر پس از بررسی و تعیین تکلیف بند (2) ماده (111) قانون مذکور به دولت ارایه شود.

4- موضوع در جلسه کمیته تخصصی مطرح و به شرح زیر تصویب شد.

متن قانون

متن مصویب کمیته فرعی

ماده ۴۸- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

ماده واحده -

بند(3) ماده (48) قانون حمایت خانواده به شرح زیر اصلاح می شود :

3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر، فرزندان ذکور تا پایان سن 20 سالگی و بعد از آن در صورتی که منحصراً اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حداکثر تا پایان (28) سالگی و یا در صورتی که متوفی معلول از کار افتاده کلی باشند به شرط عدم دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی و یا مستمری بازماندگان، از کمک هزینه اولاد، بیمه حسب مورد از و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

تبصره 1- دریافت همزمان حقوق وظیفه والدین و حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق های بیمه و بازنشستگی از تاریخ تصویب این اصلاحیه ممنوع بوده و صرفاً بیشترین حقوق ملاک عمل صندوق های مذکور خواهد بود.

تبصره 2- بهره مندی فرزندان ذکور از خدمات درمانی، تابع قانون اصلاح سن فرزند ذکور و مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری،لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق در برخورداری از خدمات درمانی- مصوب 1387- می باشد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون