کد خبر: ۱۳۵۷
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره مصوبه : ۵۳۸۵۰/۱۲۹۸۹۵
کلیه شرکت­ های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا...
اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین فهرست شرکت های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم

الف- حکم ماده (218) قانون برنامه پنجم توسعه- مصوب 1389- و ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب1393- ، به شرح ذیل است:

ماده ۲۱۸- کلیه شرکت­ های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره ۱- شرکت هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره ۲ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

همچنین بر اساس ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت­ های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین می‏شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سال های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت­ ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش­ های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

هیأت مدیره این شرکت­ ها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.

تبصره ۱- شرکت­ هایی که براساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی می باشند، از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره ۲- سازمان حسابرسی مکلف است چارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ب - هیئت وزیران در جلسه 11 /7 /1395 در اجرای ماده (218) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین فهرست شرکت­ های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم موافقت کرده و مراتب طی تصویب نامه شماره 86231/ت 53516هـ مورخ 18 /7 /1395 ابلاغ شده است.

ج - اینک وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه انجام حسابرسی عملیاتی تعداد (40) شرکت دولتی در فرصت باقیمانده از زمان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه (پایان سال جاری) میسر نمی باشد و با توجه به تکرار حکم ماده (218) قانون برنامه پنجم توسعه، در ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب1393- ، پیشنهاد کرده است برای اجرای مصوبه در مورد این شرکت ها پس از پایان برنامه پنجم توسعه، مستند قانونی تصویب نامه فوق اصلاح شود.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 مقرر کرد مستند مصوبه مربوط به تعیین شرکت­ های ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی، موضوع تصویب ­نامه شماره 86231/ت53516هـ مورخ 18 /7 /1395، از "ماده (218) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-" به "ماده (25) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-" اصلاح ­شود.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون