اهداف و دورنمای مشاوره جمعی

مصوبات هیئت وزیران و لوایحی که دولت به مجلس ارسال می کند، حاصل ساعت ها تلاش کارشناسانه است؛ ولی تردیدی نیست که مشارکت اقشار مختلف مردم و گروه های متخصص و ذیربط در تهیه و تدوین مصوبات و لوایح، نقش مؤثر و بسزایی در بهبود روند تصمیم گیری های دولت در موضوعات مختلف و حل مشکلات و مسائل موجود دارد.
«مشاوره جمعی» فضایی است برای دریافت نظرات شما در خصوص موضوعات در حال بررسی در کمیسیون های هیئت دولت.
بدین منظور، «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر آن شده است تا نظرات ارزشمند مخاطبین را دریافت، بررسی و ضمن تقدیر از نظرات وارده، آنها را در فرآیند بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت مورد استفاده قرار دهد.