دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> فصل جهاردهم
send print
فصل جهاردهم


فصل چهاردهم:
بازنگري در قانون اساسي

 

 

 اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم:

 

بازنگري‏
در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏
مي‏ گيرد:

‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏
از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد
اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏
زير پيشنهاد مي‏ نمايد:

 

‎‎‎‎‎‎1 - اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎2 - رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎3 - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.

‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.

‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.

‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.

‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

 

‎‎‎‎‎‎شيوه‏ كار و كيفيت‏
انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏
مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏
شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏
پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط
به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏
اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏
حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء
عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.

‎‎‎‎‎‎اصل‏
يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏
اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎