افزودن 53 قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني به فهرست داروهاي موضوع تصویب‌نامه شماره 24116/ت48052ه مورخ 12 اسفند 1391.

- به موجب ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- «حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل خدمات پزشكي اورژانس، عمومي و تخصصي (سرپايي و بستري) كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمان‏هاي بيمه گر قرار مي‏گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول بيمه­هاي مضاعف (مكمل) مي باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي‌عالي بیمه خدمات درمانی کشور و تصويب هيئت وزيران تعيين و اعلام مي شود.»

- براساس بند (هـ ) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه ، شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصويب هيأتوزيران ارائه نمايد. بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به مواد قانونی فوق، متن پیشنهادی مربوط به تصمیمات شصت و دومین جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور در ارتباط با قرار گرفتن (53) قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است:

هيئت وزيران در جلسه 15 /1 /1395 و به استناد مواد قانونی مندرج پس از بررسی موضوع پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی را به فهرست داروهای موضوع تصویب­نامه شماره24116/ت48052هـ مورخ 12 /2 /1391 اضافه نمود. همچنین طی مصوبه دیگری تعدادی از داروهای خاص را مشمول تعهدات دارویی سازمان­های بیمه­گر قرارداد.