تامين و پرداخت مبلغ مورد نياز براي بخش ارزي مربوط به افزايش سهميه جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول توسط بانك مركزي از محل منابع داخلي

- به موجب ماده واحده قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن - مصوب 1391- ، دولت مجاز است سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران را براساس مصوبه چهاردهمين دور بازنگري عمومي سهميه ها و تغييرات سازماني هيئت عامل صندوق بين المللي پول و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افزايش دهد .

- با توجه به حکم بند (الف) بخش سوم اساسنامه آن صندوق ، بايد بيست و پنج درصد مبلغ افزايش را به عنوان حق برداشت مخصوص(SDR) به صندوق پرداخت نمايد.

- اکنون وزارت اموراقتصادی و دارایی در اجرای ماده واحده فوق و با اعلام اینکه براساس قوانین و مقررات مربوط، دولت باید تضمین لازم برای پرداخت مبالغ ناظر به افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق را به بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران ارایه نماید، خواستارتصویب موضوع توسط هیئت وزیران شده است. بر این اساس هيئت وزيران در جلسه 15 /1 /1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین­المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن - مصوب 1391- موضوع را به تصويب رسانید .ضمن اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت این افزایش، موظف گردید تا تضمین کتبی لازم (سفته) را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.