دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات
send print
سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات

مصوبه مورخ 27/12//1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات

ماده - ایجادشرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:

بند 1 - استقلال قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای .

بند 2- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر پذیری از دخالت دیگران.

بند 3- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.

بند 4- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی ،تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا.

بند5- تعیین ضوابط قانونی برای عزل ،نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.

بند 6 - تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت .

بند 7- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.