ارسال لايحه"موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و دولت جمهوري اسلواك"

 وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک توسط نمایندگان دو دولت، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تأمین منافع هر دو دولت، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک را برای طی مراحل قانونی تصمیم گیری به هیئت دولت ارسال نمود. موضوع در جلسه 5 /12 /1394 هیئت وزیران مورد بررسی قرارگرفت و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.