شرح وظايف كميسيون علمي، تحقيقاتي و فنّاوري (مصوبه شماره21488/115 مورخ 17 /2 /1387هيئت وزيران)
  در اجرای تبصره ذیل بند (1) تصویب نامه شماره 187370/ت454 مورخ 17 /11 /1386 ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری به شرح زیر تعیین می شود:
الف – اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:
متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی، اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان انرژی اتمی و رییس سازمان ملی جوانان.
ب – شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:
1- تدوین برنامه های کلان پژوهشی در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
2- بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری. 
3 - بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری کشور.
4 - نظارت بر پیشرفت برنامه های اجرایی سند ملی زیست فناوری.
5 - پیشنهاد تغییر آیین نامه آموزش های علمی- کاربردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
6 - تصویب شیوه سرمایه گذاری و میزان مشارکت بخش های مختلف برای توسعه این آموزش ها و نحوه تأمین اعتبارات، چگونگی توزیع منابع و سرمایه ها.
7 – تصویب طرح ها و سیاست های تربیت و تأمین اعضای هیئت علمی – تخصصی و متخصصان موردنیاز آموزش های علمی – کاربردی.
8 - تصویب طرح تأسیس و گسترش مراکز آموزش های علمی – کاربردی و فنی حرفه ای بانوان.
9 - ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه ای.
10- سیاست گذاری و هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی در جهت خودکفایی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگانهای موردنیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
11- انجام وظایف سایر شوراها و کمیسیون های موضوع جزء (ج) بند (2) تصویب نامه یادشده.
12- سایر موضوعات که با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت ارجاع می شود.