دفتر هیئت دولت

send print
فصل پنجم


فصل پنجم:
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

 

 

 

 اصل‏ پنجاه و ششم:

 

 حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏
و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏
تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏
قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏
كند.

 

اصل‏
پنجاه و هفتم:

 

‎‎قواي‏ حاكم‏ در
جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏
زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏
مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.

(اصل سابق‏‏‏‏: قوای
حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که
زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این
قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.)

 

اصل‏
پنجاه و هشتم:

 

اعمال‏
قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏
تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏
اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏
پنجاه و نهم:

 

در
مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏
مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در
خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏
برسد.

 

اصل‏
شصتم:

 

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجريه‏
جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏
رئيس‏ جمهور و وزراءء است‏.

(اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز
در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و
نخست‏وزیر و وزراء است.)

 

اصل‏
شصت و يكم:

 

اعمال‏
قوه‏ قضائيه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏
اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏
عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.