لايحه بيمه اجباري اتباع خارجي ساكن كشور
وزارت بهداشت با اشاره به اينكه موضوع بهداشت و درمان اتباع خارجي ساكن ايران يكي از مهمترين مسائل بخش سلامت كشور است و در اغلب كشورهاي پيشرفته، داشتن بيمه نامه معتبر درماني يكي از ضروريات اخذ رواديد يا مجوز ورود و اقامت در كشور مقصد مي باشد، لايحه ياد شده را باذكر دلايل ذيل جهت سير مراحل تصويب به دولت ارائه كرده است.
- افزايش ورود و خروج اتباع خارجي با توجه به دوران پساتحريم
- جلوگيري از ايجاد چالش براي كشور و پرداخت هزينه هاي نامتعارف
- موقتي بودن و پاسخگو نبودن حكم بند "د" ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه