دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش حمل و نقل
send print
بخش حمل و نقل

بخش حمل و نقل

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "حمل نقل" مصوب مورخ 23 /10 /1377 که در تاریخ 3 /11 /1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1 /76230 مورخ3 /11 /1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير‌بخش‌هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:

ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.

كاهش شدت مصرف انرژي.

كاهش آلودگي زيست‌محيطي.

افزايش ايمني.

برقراري تعادل و تناسب بين زيرساخت‌ها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.

2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روش‌هاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.

3- توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:

نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.

آمايش سرزمين.

ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.

سودآوري ملي.

موقعيت ترانزيتي كشور.

تقاضا.

4- فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليت‌هاي اين بخش.

5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بينالمللي.