دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي
send print
سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي

سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي مصوب 28 /07 /1381 مقام معظم رهبری

۱- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست هاي مذكور در بندهاي بعدي.

۲- نظام مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

۴- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

۵- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

۶- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

۷- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

۸- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها.

۹- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

۱۰- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت هاي قضايي.

۱۱- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

۱۲- تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي.

۱۳- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

۱۴- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵- تنقيح قوانين قضايي.

۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

* سیاست های کلی قضایی مصوب 28 /07 /1381 در روزنامه رسمی شماره 17012- 04 /05 /1382 درج گردیده و مجددا" همان متن با عنوان سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی در روزنامه رسمی شماره 17995- 15 /09 /1385 نیز درج شده است .