دفتر هیئت دولت

send print
بخش معدن

بخش معدن

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن" مصوب مورخ 23 /10 /1377 که در تاریخ 3 /11 /1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1 /76230 مورخ3 /11 /1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

1- سياست‌گذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.

2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فنآوري‌هاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني كشور.

3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاري‌هاي بينالمللي (علمي و فني و اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.

4- تعيين اولويت‌هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گران‌بها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.