دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش منابع آب
send print
بخش منابع آب

بخش منابع آب

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "منابع آّب" مصوب مورخ 1377/1023که در تاریخ 139711/3 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 76230/1 مورخ1379/11/3 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

1-ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.

2- ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.

3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.

4- تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح‌هاي سد و آبخيزداري و آبخوانداري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.

5- مهار آب‌هايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك.