دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> بخش منابع طبیعی
send print
بخش منابع طبیعی

بخش منابع طبیعی

سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد"منابع طبیعی"مصوب مورخ 1377/10/23 که در تاریخ 1379/11/3 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 76230/1 مورخ1379/11/3 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد‌شونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.

3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.

4- گسترش تحقيقات كاربردي و فنآوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.