دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> امنیت اقتصادی
send print
امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی
 
سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "امنیت اقتصادي" مصوب مورخ 23 /10 /1377 که در تاریخ 3 /11 /1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1 /76230 مورخ3 /11 /1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. 
 
حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و مشروع.
هدف از امنيت سرمايه‎گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.