انتصاب محمدحسین ملک زادگان به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

صورتجلسه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي درخصوص انتصاب محمدحسين ملك زادگان به سمت عضو غير موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار

وزيران عضو شورای­عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 12 /2 /1395 مقرر کردند آقای محمدحسین ملک­زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار جایگزین آقای احمد خرم ­شود.