برگزاری جلسه تخصصی کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1395/03/08
آيين نامه ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار .