برگزاری جلسه تخصصی کمیسیون اجتماعی در تاریخ 1395/03/10
موضوع جلسه
 
- آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده جوانان