برگزاری جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 1395/03/08
دستور جلسه

- لايحه الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون امور گمركي 
- الحاق يك تبصره به ماده (82) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي موضوع : مهلت صدور محصولات كشاورزي
- آيين نامه اجرايي  ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن